Thunkable ile Mobil Uygulama Geliştirme: Giriş

  • Get Started’a basın ve create one’dan e-mailinizi kullanarak kayıt olun.
  • Kayıt olduktan ekranın ortasında beliren “Create New App” butonuna basarak yeni bir uygulama oluşturunuz.
  • Bu ekranda çıkan “Project Name” bölümüne uygulamanızın adını yazıp uygulama geliştirmeye başlayabilirsiniz!

--

--

Technovation Girls Student Ambassador

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store